5. Rozdáváme dva šicí stroje Brother Innov-Is A50

I. Základní ustanovení

1.1. Pořadatel soutěže: Darré - Aleš Kuchař, Václavická 1711, 547 01 Náchod. IČO: 63188414, DIČ: 7506083244, jakožto provozovatel serveru darre.cz, (dále jen ,,Pořadatel“).

1.2. Soutěž je realizována v termínu od 00:01 hodin dne 7. 10. 2021 do 23:59 hodin dne 31. 10. 2021 (dále jen ,,Doba konání“).

 

II. Základní podmínky soutěže

2.1. Vybraný zákazník z České republiky a Slovenské republiky, fyzická osoba starší 18 let (dále jen „Účastník“), pokud splní podmínky soutěže uvedené v těchto pravidlech v Době konání, může získat Výhru:

2.1.1. V Době konání přihlášený nebo registrovaný Účastník nakoupí zboží v minimální hodnotě 500 Kč na e-shopu www.darre.cz (dále jen „Zboží“) a toto Zboží v Době konání (nebo nejpozději dne 5. 11. 2021) též uhradí a převezme.

2.2. Ze soutěže budou vyloučeni ti, kteří:

2.2.1. Nesplní podmínky soutěže uvedené v těchto pravidlech;

2.2.2. Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se soutěží;

2.2.3. Jsou v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Darré, jakož i k osobám s Darré personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.

2.3. V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.

2.4. Pořadatel výslovně zákazníky upozorňuje, že tato soutěž není určena pro velkoobchodní zákazníky. 

 

III. Podrobné podmínky účasti v soutěži

3.1. Účastník, který splní podmínky pro účast v soutěži uvedené v těchto pravidlech, se automaticky zařadí do soutěže o Výhru.

3.2. Výhrou, kterou lze v soutěži získat je šicí stroj Brother Innov-Is A50 v hodnotě 10.579 Kč.

3.3. Pořadatel vybere dva výherce.

3.4. Účastník, který odstoupí od kupní smlouvy na Zboží, nebude zařazen do slosování o Výhru.

3.5. Výherce bude vybrán ze všech Účastníků, kteří splní pravidla pro účast v soutěži.

3.6. Výhra bude zaslána výherci nejpozději do 3 dnů od vyhlášení výsledku soutěže.

 

IV. Vyhlášení Výherce

4.1. Vyhlášení Výherce proběhne dne 5. 11. 2021. Výherce bude o této skutečnosti vyrozuměn telefonicky.

 

V. Osobní údaje

5.1. Správcem osobních údajů Účastníka je Pořadatel. Kontakt na Pořadatele je uveden na www.darre.cz/kontakt/.

5.2. Účelem zpracování osobních údajů Účastníka je řádná účast v soutěži a s tím související činnosti jako jsou např. vyhodnocení Účastníků, kontrola a vyhodnocení splnění podmínek soutěže ze strany Účastníků, veřejné vyhlášení výherce Výhry (zejména na sociálních sítí Darré) a kontaktování výherce Výhry.

5.3. Právním základem zpracování je oprávněný zájem Pořadatele na tom, aby osobními údaji Účastníka za výše uvedenými účely disponoval, neboť každý Účastník se soutěže účastní dobrovolně a pokud by Pořadatel osobní údaje Účastníka nemohl za výše uvedenými způsoby zpracovávat, tak by soutěž nevyhlašoval.

5.4. Další podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.darre.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

 

VI. Závěrečná ustanovení

6.1.  Pořadatel prohlašuje, že není odpovědný za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

6.2. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky soutěže, nahradit ceny v soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající hodnotě, případně soutěž zcela zrušit.

6.4.  Pořadatel si vyhrazuje právo v případě zjištění podvodného jednání vybrat Výherce náhradního.

6.5.  Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v soutěži.

6.6.  Tato pravidla nabývají účinnosti dne 7. 10., přičemž každý Účastník svým zařazením do soutěže vyjadřuje souhlas s těmito pravidly.