Soutěž na Facebooku o šicí stroj Brother 2104D v hodnotě 7.990 Kč

Pravidla Facebookové soutěže o šicí stroj Brother 2104D v hodnotě 7.990 Kč (dále jako „Pravidla soutěže“)

 

I. Základní ustanovení 

1.1. Pořadatelem soutěže je DARRÉ Náchod s.r.o., se sídlem Smiřických 1120, 547 01 Náchod, IČO: 10907866, DIČ: CZ10907866, jakožto provozovatel serveru darre.cz a skupiny na Facebooku "Tvoříme s Darré" (dále jen „Pořadatel“).

1.2. Soutěž je zápolení více účastníků soutěže, kteří splňují níže uvedená pravidla, o výhru (dále jako „Soutěž“).

1.3. Výhrou je: šicí stroj Brother 2104D v hodnotě 7.990 Kč (dále jako „Výhra“).

1.4. Soutěž je realizována v termínu ode dne 01.04.2022 do dne 30.04.2022 (dále jen „Doba konání“).

 

1.5. Účastníkem soutěže je každá plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let, která je členem Facebookové skupiny Tvoříme s Darré, a která splní tyto kumulativně stanovené podmínky: zveřejní pod soutěžním příspěvkem na Facebooku fotografii výrobku vytvořeného z produktu zakoupeného na e-shopu www.darre.cz.

1.6. Účastník soutěže prohlašuje, že je originárním výlučným vlastníkem média (obrazový či zvukový záznam), které nahraje prostřednictvím svého Facebookového profilu na Facebookové stránky pořadatele soutěže.

1.7. Účastník soutěže, který dle bodu 1.6. nahrál médium na Facebookový profil pořadatele soutěže, prohlašuje, že se vzdává veškerých práv k nahranému médiu ve prospěch provozovatele soutěže, tedy že tato práva převádí v celém rozsahu na pořadatele soutěže. Pořadatel soutěže je oprávněn nakládat s médiem dle svého uvážení, neboť se stává vlastníkem veškerých práv k uvedenému médiu, kterými disponuje jako jejich vlastník. Pořadateli soutěže tedy vzniká právo nakládat s médiem jako jeho vlastník a tedy může toto médium použít ve veřejném prostoru bez omezení. S tímto vyslovuje účastník soutěže souhlas, který je projeven konkludentním vyjádřením, spočívajícím v nahrání média na Facebookový profil pořadatele soutěže.

 

II. Základní podmínky soutěže

2.1. Účastník, který souhlasí se zařazením do Soutěže, zároveň vyslovuje souhlas s těmito soutěžními podmínkami a potvrzuje, že se s těmito soutěžními podmínkami seznámil.

2.2. V Době konání Soutěže Účastník zveřejní pod soutěžním příspěvkem na Facebooku fotografii výrobku vytvořeného z produktu zakoupeného na e-shopu www.darre.cz.

2.3. Ze Soutěže budou vyloučeni ti, kteří:

2.3.1. Nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech;

2.3.2. Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se soutěží;

2.3.3. Jsou v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Pořadateli, jakož i k osobám s Pořadatelem personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.

2.4. V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu jakýchkoli nákladů, škody, či ušlého zisku, které by mu mohly vzniknout vyloučením ze Soutěže.

 

III. Podrobné podmínky účasti v soutěži

3.1. Účastník, který splní podmínky pro účast v Soutěži uvedené v těchto pravidlech, je automaticky zařazen do soutěže o Výhru.

3.2. Pořadatel vybere ze všech zveřejněných příspěvků jednoho výherce. Pořadatel vybere pro případ uvedený v bodě 2.2.2. Pravidel Soutěže 3 náhradníky v sestupném pořadí. Stejně tak postupuje Pořadatel v případě, že by Výherce svou výhru odmítnul. Pokud by žádný z vybraných účastníků nesplňoval pravidla uvedená v bodě 2.2. Pravidel soutěže, Soutěž bude ukončena bez výherce.

3.3. Výherce bude vybrán ze všech Účastníků, kteří splní pravidla pro účast v soutěži. Pokud bude Účastník soutěže dodatečně vyloučen z důvodu uvedeného v části 2.2.2. Pravidel soutěže, nemůže se stát výhercem a Výhru získá další výherce v pořadí.

3.4. Pořadatel si vymiňuje právo v případně pochybnosti o možném vyloučení Účastníka dle bodu 2.2.2. rozhodnout bez uvedení důvodu a bez řádného zdůvodnění. Takovéto vyloučení ze strany Pořadatele je vždy platné.

3.5. Účastník soutěže stvrzuje svým souhlasem se zařazením do Soutěže, že výhra je naturální obligace.

3.6. Výhra bude zaslána výherci nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne vyhlášení výsledku soutěže.

 

IV. Vyhlášení Výherce

4.1. Vyhlášení Výherce proběhne dne 04.04.2022. Výherce bude o této skutečnosti vyrozuměn prostřednictví sociální sítě Facebook.

 

V. Osobní údaje

5.1. Správcem osobních údajů Účastníka je Pořadatel. Kontakt na Pořadatele je uveden na www.darre.cz/kontakt/.

5.2. Účelem zpracování osobních údajů Účastníka je řádná účast v soutěži a s tím související činnosti jako jsou např. vyhodnocení Účastníků, kontrola a vyhodnocení splnění podmínek soutěže ze strany Účastníků, veřejné vyhlášení výherce Výhry (zejména na sociálních sítí Darré) a kontaktování výherce Výhry. Pří zveřejňování výherce bude uvedeno pouze jméno, příjmení a místo trvalého bydliště s určitostí na město.

5.3. Právním základem zpracování je oprávněný zájem Pořadatele na tom, aby osobními údaji Účastníka za výše uvedenými účely disponoval, neboť každý Účastník se Soutěže účastní dobrovolně na základě svého výslovného souhlasu se zařazením do Soutěže. Zařazením do soutěže zároveň Účastník výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely Soutěže.

5.4. Další podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.darre.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

 

VI. Závěrečná ustanovení

6.1.  Pořadatel prohlašuje, že není odpovědný za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

6.2. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky Soutěže, nahradit ceny v soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající hodnotě, případně Soutěž zcela zrušit.

6.3.  Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu Soutěže Pravidla soutěže změnit či doplnit.

6.4. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě zjištění podvodného jednání, či jakéhokoli jiného nevhodného jednání Účastníka uvedeného pod bodem 2.2.2. Pravidel soutěže vybrat Výherce náhradního dle bodu 3.2. Pravidel soutěže.

6.5.  Účastník nemá právo na náhradu jakýchkoli nákladů spojených s účastí v soutěži.

6.6. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 01.04.2022, přičemž každý Účastník svým zařazením do soutěže vyjadřuje souhlas s těmito pravidly.

6.7. Veškerá pravidla, která nejsou upravena v tomto soutěžním řádu, se řídí právním řádem České republiky.

 

DARRÉ Náchod s.r.o.

pořadatel