Soutěž o tři šicí stroje Brother Innov-Is A16

Jak se zúčastnit letní soutěže o tři šicí stroje Brother Innov-Is A16

  1. Jste registrovaný a přihlášený na e-shopu www.darre.cz
  2. Nakoupíte alespoň za 500 Kč
  3. V závěrečném kroku objednávky vyslovíte souhlas se zařazením do Soutěže tak, že zaškrtnete tlačítko 
    Souhlasím se zařazením do soutěže a potvrzuji, že jsem se seznámil/a se soutěžními podmínkami
  4. Soutěž neplatí pro velkoodběratele

Pravidla soutěže o 3x šicí stroj Brother Innov-Is A16 a sadu patek (dále jako „Pravidla soutěže“)

I. Základní ustanovení

1.1. Pořadatelem soutěže je DARRÉ Náchod s.r.o., se sídlem Vysokov č.p. 206, 549 12 Vysokov, IČO: 10907866, DIČ: CZ10907866, jakožto provozovatel serveru www.darre.cz (dále jen „Pořadatel“).

1.2. Soutěž je zápolení více účastníků soutěže, kteří splňují níže uvedená pravidla, o výhru (dále jako „Soutěž“).

1.3. Výhrou je: 3× šicí stroj Brother Innov-Is A16 a sada 5 patek v hodnotě 8.900 Kč (dále jako „Výhra“).

1.4. Soutěž je realizována v termínu od 00:01 hodin dne 03.06.2024 do 23:59 hodin dne 04.07.2024 (dále jen „Doba konání“).

1.5. Zákazníkem je každá plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let, která zakoupí na e-shopu www.darre.cz zboží (dále jako „Zákazník“).

1.6. Velkoodběratelem je subjekt (fyzická či právnická osoba), který má v rámci e-shopu www.darre.cz zřízen velkoodběratelský účet.

1.7. Účastníkem soutěže je každý Zákazník objednávající zboží na adresu v České republice, který splní tyto kumulativně stanovené podmínky: a) je registrovaný nebo přihlášený na e-shopu www.darre.cz, b) vysloví souhlas při vytváření své objednávky se zařazením do Soutěže tak, že zaškrtne tlačítko „Souhlasím se zařazením do soutěže a potvrzuji, že jsem se seznámil/a se soutěžními podmínkami“, c) učiní v Době konání soutěže objednávku na e-shopu www.darre.cz v minimální hodnotě 500 Kč a d) zároveň není Velkoodběratelem (dále jako „Účastník“).

II. Základní podmínky soutěže

2.1. Účastník, který souhlasí se zařazením do Soutěže, zároveň vyslovuje souhlas s těmito soutěžními podmínkami a potvrzuje, že se s těmito soutěžními podmínkami seznámil.

2.2. V době konání Soutěže účastník nakoupí zboží na e-shopu www.darre.cz (dále jako „Nákup“) a tento nákup řádně a včas uhradí, a to dle splatnosti uvedené ve faktuře a nákup převezme nejpozději dne 10.07.2024 před vyhlášením. Pokud bude nákup vrácen do 14 kalendářních dnů ode dne zakoupení a Účastníkovi budou vráceny peníze za Nákup, bude Účastník automaticky vyřazen ze Soutěže.

2.3. Ze Soutěže budou vyloučeni ti, kteří:

2.3.1. Nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech;

2.3.2. Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se soutěží;

2.3.3. Jsou v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Pořadateli, jakož i k osobám s Pořadatelem personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.

2.4. V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu jakýchkoli nákladů, škody, či ušlého zisku, které by mu mohly vzniknout vyloučením ze Soutěže.

III. Podrobné podmínky účasti v soutěži

3.1. Účastník, který splní podmínky pro účast v Soutěži uvedené v těchto pravidlech, je automaticky zařazen do soutěže o Výhru.

3.2. Pořadatel vybere na základě náhodného losování tři výherce. Pořadatel vybere pro případ uvedený v bodě 2.2.2. Pravidel Soutěže 3 náhradníky v sestupném pořadí dle pořadí, jak byli náhradníci vylosování. Stejně tak postupuje Pořadatel v případě, že by Výherce svou výhru odmítnul. Pokud by žádný z vybraných účastníků nesplňoval pravidla uvedená v bodě 2.2. Pravidel soutěže, Soutěž bude ukončena bez výherce.

3.3. Účastník, který odstoupí od kupní smlouvy dle bodu 2.2. Pravidel soutěže, nebude zařazen do slosování o Výhru.

3.4. Výherci budou vybráni ze všech Účastníků, kteří splní pravidla pro účast v soutěži. Pokud bude Účastník soutěže dodatečně vyloučen z důvodu uvedeného v části 2.2.2. Pravidel soutěže, nemůže se stát výhercem a Výhru získá další výherce v pořadí.

3.5. Pořadatel si vymiňuje právo v případně pochybnosti o možném vyloučení Účastníka dle bodu 2.2.2. rozhodnout bez uvedení důvodu a bez řádného zdůvodnění. Takovéto vyloučení ze strany Pořadatele je vždy platné.

3.6. Účastník soutěže stvrzuje svým souhlasem se zařazením do Soutěže, že výhra je naturální obligace.

3.7. Výhra bude zaslána výherci nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne vyhlášení výsledku soutěže.

IV. Vyhlášení Výherce

4.1. Vyhlášení Výherce proběhne dne 10.07.2024. Výherce bude o této skutečnosti vyrozuměn telefonicky a/nebo prostřednictvím emailu uvedeného ve svém účtu na e-shopu www.darre.cz.

V. Osobní údaje

5.1. Správcem osobních údajů Účastníka je Pořadatel. Kontakt na Pořadatele je uveden na www.darre.cz/kontakt/.

5.2. Účelem zpracování osobních údajů Účastníka je řádná účast v soutěži a s tím související činnosti jako jsou např. vyhodnocení Účastníků, kontrola a vyhodnocení splnění podmínek soutěže ze strany Účastníků, veřejné vyhlášení výherce Výhry (zejména na sociálních sítí Darré) a kontaktování výherce Výhry. Pří zveřejňování výherce bude uvedeno pouze jméno, příjmení a místo trvalého bydliště s určitostí na město.

5.3. Právním základem zpracování je oprávněný zájem Pořadatele na tom, aby osobními údaji Účastníka za výše uvedenými účely disponoval, neboť každý Účastník se Soutěže účastní dobrovolně na základě svého výslovného souhlasu se zařazením do Soutěže. Zařazením do soutěže zároveň Účastník výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely Soutěže.

5.4. Další podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.darre.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

VI. Závěrečná ustanovení

6.1.  Pořadatel prohlašuje, že není odpovědný za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

6.2. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky Soutěže, nahradit ceny v soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající hodnotě, případně Soutěž zcela zrušit.

6.3.  Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu Soutěže Pravidla soutěže změnit či doplnit.

6.4. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě zjištění podvodného jednání, či jakéhokoli jiného nevhodného jednání Účastníka uvedeného pod bodem 2.2.2. Pravidel soutěže vybrat Výherce náhradního dle bodu 3.2. Pravidel soutěže.

6.5.  Účastník nemá právo na náhradu jakýchkoli nákladů spojených s účastí v soutěži.

6.6. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 03.06.2024, přičemž každý Účastník svým zařazením do soutěže vyjadřuje souhlas s těmito pravidly.

6.7. Veškerá pravidla, která nejsou upravena v tomto soutěžním řádu, se řídí právním řádem České republiky.

 

DARRÉ Náchod s.r.o.
pořadatel